اسپیرال فریزر

دستگاه انجماد سریع مواد غذایی (اسپیرال فریزر)- IQF
انجماد سریع محصولات غذایی و افزایش کیفیت مواد غذایی تولیدی و افزایش عمر ماندگاری